26.06.2014

POCHWAŁA dla Habilis za jakość naszych usług.

Bardzo pozytywna opinia na temat Habilis i jakości naszej pracy, która pojawiła się w internecie. Serdecznie dziękujemy z tego miejsca Michałowi,z którym praca była prawdziwą przyjemnością i fantastycznym doświadczeniem klinicznym. Życzymy Michałowi i wszystkim naszym podopiecznym jak najszybszego powrotu do zdrowia i realizacji postawionych celów.

 

Fragment opinii dotyczący Habilis:

 

” Ten etap był prze­ło­mowy w mojej reha­bi­li­ta­cji. Pojechałem do Warszawy na tera­pię przy uży­ciu ortezy dyna­micz­nej Saebo. Po raz pierw­szy od tego ?wypadku?, mia­łem moż­li­wość chwytu, prze­nie­sie­nia i pusz­cze­nia piłki. To był dla mnie krok milowy w stronę powrotu do zdro­wia. W tej tera­pii nie musia­łem cze­kać na efekty, ponie­waż były od razu widoczne i nama­calne. Po dwóch sesjach w sto­licy, zaku­pi­łem tą ortezę i ćwiczę na niej do dziś. Pragnę jed­nak zwró­cić uwagę na tera­peutę. Gość ma nie­sa­mo­wity talent i doświad­cze­nie w tym co robi, a jed­no­cze­śnie zaraża pozy­tywną ener­gią. Wcześniej, jak i póź­niej spo­tka­łem na swo­jej dro­dze wielu fizjo­te­ra­peu­tów, dla któ­rych byłem tylko ?ban­ko­ma­tem?. Ten Pan trak­to­wał reha­bi­li­ta­cję innych, jako pasję. Oby przy­by­wało wię­cej takich tera­peu­tów. No to zasłu­żone 3:1 dla fizjo­te­ra­peu­tów .”

 

Poniżej zamieszczamy link do całego artykułu opisującego fizjoterapię i fizjoterapeutów z punktu widzenia pacjenta:

 

http://neoreh.pl/opinia-pacjenta-nt-rehabilitacji/